top of page

Algemene Voorwaarden Reducept

VERSIE 052023

Inhoud

 

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 – Licentie

Artikel 5 - Offertes en prijsopgaven

Artikel   6 – Overeenkomsten en wijzigingen

Artikel   7 – Herroepingsrecht (alleen B2C)

Artikel   8 - Betaling

Artikel   9 – Verplichtingen Afnemer

Artikel 10 – Garantie Software

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Artikel 12 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 13 – Zekerheidstelling

Artikel 14 – Opschorting, ontbinding, overmacht

Artikel 15 – Inschakeling derden

Artikel 16 – Overdracht van rechten en verplichtingen

Artikel 17 – Privacy

Artikel 18 - Klachtenregeling voor Consument

Artikel 19 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Artikel 20 - Nederlandse tekst prevaleert

 

 

 

Artikel 1.   Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Reducept B.V.;

 2. Afnemer: iedere rechtspersoon en Consument aan wie door Reducept een Licentie wordt gegeven en/of Diensten worden verleend, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtsverkrijgenden en erfgenamen;

 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument (B2C) gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht; dit is niet van toepassing bij Business to Business (B2B);

 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Reducept B.V. (B2C);

 5. Dag: kalenderdag;

 6. Dienst: het in opdracht van Afnemer krachtens een daartoe strekkende Overeenkomst verrichten van Diensten, zoals het installeren van de Software, het geven van trainingen en abonnementsdiensten;

 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Reducept B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand; Herroepingsrecht is niet van toepassing bij B2B;

 9. Licentie: het recht op het gebruik van Software;

 10. Licentieovereenkomst: Overeenkomst tot het geven van een Licentie.

 11. Licentiesleutel: digitale sleutel waarmee toegang tot het gebruik voor de Software wordt gegeven;

 12. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Reducept B.V. ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht;

 13. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst in het kader van een door Reducept B.V. georganiseerd systeem voor verkoop of Dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 14. Software: Software, waarbij met behulp van een virtual reality bril chronische pijnbeleving van patiënten wordt beïnvloed met het doel die pijnbeleving te verminderen;

 15. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Reducept B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reducept B.V. (hierna: “Reducept”)

Vestigingsadres: Sophialaan 1A, 8911AE Leeuwarden, Nederland

Bezoekadres: Sophialaan 1A, 8911AE Leeuwarden, Nederland

Telefoonnummer:                   +31 (0)85 13 08 260

Bank:                                       Rabobank

IBAN:                                      NL16 RABO 0326 9010 19

E-mailadres:                           info@reducept.com

KvK-nummer:                          74239678

Btw-identificatienummer:      NL859821432B01 

 

 

Artikel 3.  Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, opdrachten en/of Overeenkomsten (op afstand) tussen Reducept en Afnemer, strekkende tot het geven van een Licentie en/of het verrichten van Diensten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen van of wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden dienen door Reducept schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende offerte/opdracht/overeenkomst.

 2. Voordat een Overeenkomst op afstand met een Consument wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument ter beschikking gesteld.

 3. Indien een Overeenkomst op afstand met een Consument elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- en/of diensten-voorwaarden van toepassing zijn, zijn de Artikelen 3.2 en 3.3 van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor de Consument het meest gunstig is.

 5. Eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn voor Reducept niet verbindend, tenzij Reducept zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

 6. Indien Reducept schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

 7. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met het doel een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen.

 

Artikel 4.  Licentie

 

 1. De Software wordt niet verkocht, maar in Licentie gegeven. Op voorwaarde dat u voldoet aan alle voorwaarden van de Overeenkomst, verlenen wij u het recht om exemplaren van de Software te installeren en uit te voeren op apparaten die u bezit en beheert.

 2. De Licentie kan aan Afnemer per maand worden gegeven en is in dat geval maandelijks opzegbaar. De Licentie kan ook per jaar worden gegeven en is in dat geval jaarlijks opzegbaar.

 3. De Licentie geeft geen onbeperkte toegang tot gebruik van de Software.

 

 

Artikel 5.   Offertes en prijsopgaven

 

Licenties

 1. Voor de Licentieprijzen verwijst Reducept naar de prijzen op de website.

 2. De geldende prijs is de prijs die op het moment van bestelling op de website staat aangegeven, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken.

 3. Reducept is gerechtigd de maandelijks of jaarlijks verschuldigde Licentieprijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van arbeidskosten, overheidsmaatregelen, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., daartoe aanleiding geven. Reducept zal Afnemer van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Wanneer de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst en meer dan tien (10) % van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft Afnemer het recht om binnen tien (10) Dagen na verzending van de in de vorige zin bedoelde schriftelijke mededeling per e-mail de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt met de prijsverhoging in te stemmen.

 

Diensten

 1. Alle offertes van Reducept worden schriftelijk uitgebracht. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die Dag gedurende veertien Dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2. Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Afnemer kan aan eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen.

 3. De offertes van Reducept worden gegeven op basis van door Afnemer verstrekte gegevens en specificaties. Offertes zijn gebaseerd op levering binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 5. Tenzij schriftelijk anders in de prijslijst of offerte vermeld, zijn de door Reducept opgegeven prijzen vermeld in euro’s.

 6. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd door Afnemer, is Reducept gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandbrenging van de offerte aan Afnemer in rekening te brengen, indien hij dat voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk heeft bedongen.

 

 

Artikel 6.   Overeenkomsten en wijzigingen

 

 1. Reducept is jegens Afnemer aan een bij Reducept geplaatste opdracht tot het geven van een Licentie en/of tot het verlenen van een Dienst uitsluitend gebonden indien en zodra die opdracht door Reducept binnen 10 werkdagen na ontvangst van de opdracht tot het geven van een Licentie schriftelijk wordt bevestigd, dan wel indien Reducept met de uitvoering van die opdracht is aangevangen. Voor Diensten waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 2. Door Afnemer na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Afnemer tijdig en schriftelijk aan Reducept ter kennis worden gebracht en binden Reducept slechts indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk door Reducept zijn bevestigd. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of wijzigingen in de uitvoering daarvan, draagt Afnemer het risico ter zake van de al dan niet (juiste) tenuitvoerlegging daarvan.

 3. Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door Reducept verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Afnemer. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. Reducept kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.

 

Abonnementsdiensten

 1. Reducept verleent, op voorwaarde dat Afnemer volledig aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voldoet, Afnemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang tot het gebruik en de beschikbaarstelling van de website, de apps en product(en) van Reducept voor Afnemer persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Er is een aparte website voor zowel de Consument als voor de rechtspersoon. Afnemer gaat ermee akkoord dat Afnemer zijn rechten op het gebruik en/of de toegang tot de website, de apps en een of meer product(en) niet zal geven of overdragen aan of delen met een ander. Afnemer gaat ermee akkoord dat alleen Afnemer zijn gebruikersaccount en Licentie mag gebruiken en/of daartoe toegang heeft.

 2. De Overeenkomst tot het leveren van Diensten in de vorm van een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging. Opzegging door Reducept of Afnemer dient te geschieden met inachtneming van één maand als opzegtermijn. Indien Consument online of telefonisch een abonnement afneemt van Reducept, heeft Consument het recht het abonnement binnen 14 Dagen na de bestelling op te zeggen. Het kenbaar maken van een opzegging dient Consument te doen middels het invullen en opsturen van een door Reducept opgesteld Modelformulier.

 

Artikel 7.  Herroepingsrecht (alleen B2C)

 

 1. Consument geeft hierbij toestemming tot nakoming van de Licentieovereenkomst binnen de Bedenktijd en verklaart hierbij afstand te doen van zijn Herroepingsrecht.

 2. Consument geeft hierbij toestemming tot nakoming van de Overeenkomst tot het verrichten van Diensten binnen de Bedenktijd en verklaart hierbij uitdrukkelijk afstand te doen van het Herroepingsrecht nadat de Overeenkomst is uitgevoerd binnen die Bedenktijd, behoudens het bepaalde in Artikel 6.5.

 

       

 

Artikel 8.   Betaling

 

 1. Bij verkoop anders dan op afstand dient de betaling plaats te vinden binnen 14 Dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de IBAN-rekening als vermeld op de factuur ofwel door middel van een automatische incasso. Betaling door Afnemer dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Enig valutarisico komt voor rekening van Afnemer.

 2. Bij verkoop op afstand dient de Licentieprijs direct te worden voldaan, waarna aan Afnemer de Licentiesleutel wordt gegeven. Afnemer gaat akkoord met betaling van de door Reducept vast te stellen vaste en periodieke vergoedingen voor de gegeven Licentie of geleverde Dienst.

 3. Afnemer, met uitzondering van de Consument, doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten.

 4. Indien Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichting ex Artikel 8.1 en 8.2 van deze Algemene Voorwaarden, is zij zonder dat enige nadere aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. Reducept heeft dan het recht de Overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering daarvan op te schorten, in welk geval Afnemer volledig aansprakelijk zal zijn voor de door Reducept geleden en te lijden schade. Voorts is Afnemer - onverminderd de overige rechten van Reducept - maandelijks een rente van twee (2) % verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het factuurbedrag vanaf de Dag dat de betalingstermijn is overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag. Reducept zal alsdan voorts gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere toegang tot de Software op te schorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld.

 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die Reducept maakt als gevolg van het niet-nakomen door Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Afnemer en worden berekend conform de staffel zoals opgenomen in de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het bijbehorende Besluit.

 6. Door Afnemer verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen renten en vervolgens ter afdoening van de oudste opeisbare factuur, ook al vermeldt Afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 9.   Verplichtingen Afnemer

 

 1. Afnemer zal ervoor zorgen dat Reducept tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde gegevens, zoals de naam, adres, telefoon- en landnummer, e-mailadres en rekeningnummer van de Afnemer en/of overige specificaties die op de betreffende Overeenkomst van toepassing zijn.

 2. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Afnemer kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor Reducept voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van Afnemer.

 

Artikel 10.   Garantie Software

 

 1. Reducept stelt zich ten doel dat de Software de functionaliteit biedt die in de handleiding staat beschreven. Uit de aard van de zaak kan zij echter niet garanderen dat de Software zonder fouten en/of onderbrekingen zal functioneren.

 2. Reducept geeft gedurende een periode van maximaal twaalf maanden na het geven van de Licentiesleutel garantie op de Software. Onder de garantie vallende gebreken zullen door Reducept worden weggenomen door vervanging van een gebrekkige Licentiesleutel, een update van de Software of door creditering van de prijs van de betreffende Licentiesleutel, een en ander ter keuze van Reducept.

 3. Reducept is niet gehouden aan enige garantieverplichting uitvoering te geven, indien Afnemer op het moment dat Afnemer een beroep doet op de garantie enige verplichting tegenover Reducept niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen.

 4. Iedere garantie vervalt indien Afnemer zelf wijzigingen of reparaties met betrekking tot de Software verricht of doet verrichten, indien de Software voor andere dan overeengekomen doeleinden worden aangewend, of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

 5. Wanneer de Software wordt geïnstalleerd voor gebruik in samenhang met andere producten die niet door Reducept zijn geleverd, zal Afnemer – met uitsluiting van enige aansprakelijkheid voor Reducept – de volledige verantwoordelijkheid dragen voor juiste installatie en compatibiliteit van de verschillende zaken.

 6. In het geval dat een gebrekkige Licentiesleutel wordt vervangen of een update van de Software wordt gedaan, gaat geen nieuwe garantietermijn lopen.

 

 

Artikel 11.    Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van Reducept is beperkt tot nakoming van de in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden       omschreven garantieverplichtingen. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor het niet naar behoren functioneren, niet-correcte nakoming of andere tekortkoming van Reducept dan wel voor (gevolg)schade bij Afnemer of derden, uit welke hoofde ook (behoudens in geval van opzet of grove schuld), is uitdrukkelijk uitgesloten voor zover dat wettelijk is toegestaan.

 2. Indien Afnemer de Software aan derden ter beschikking stelt en die derden niet overeenkomstig de gebruiksdoeleinden handelen, is Afnemer verplicht Reducept te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens Reducept ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst tussen Afnemer en Reducept, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Reducept. Voorts is Afnemer verplicht Reducept te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van Afnemer van de door Reducept gegeven Licentie of verrichte Diensten.

 3. Eventueel aangesproken werknemers van Reducept kunnen op het in dit Artikel bepaalde een beroep doen, als waren zij partij bij de Overeenkomst tussen Reducept en Afnemer.

 4. Reducept is geen medische organisatie en verzorgt geen medisch advies of diagnoses voor Afnemer. De inhoud van geprint of ander materiaal dat aan u wordt verstrekt of op de website of de apps van Reducept is gepubliceerd, dient door Afnemer niet te worden opgevat als een medisch advies of dergelijke diagnose. Het door Reducept serviceprovider opgestelde programma dient niet te worden opgevat als vervanging voor een consult, beoordeling of behandeling door een arts of specialist. Het wordt Afnemer met een gezondheidsaandoening nadrukkelijk aangeraden professioneel medisch advies in te winnen voordat zij starten met de Software en/of Dienst van Reducept.

 

 

Artikel 12.   Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

 1. Reducept behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor ter zake van door haar uitgebrachte offertes, alsmede ter zake van de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, ontwerpen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, Software, hardware en dergelijke, alsmede ter zake van de in een en ander besloten liggende of aan een en ander ten grondslag liggende informatie.

 2. Afnemer staat ervoor in dat het in Artikel 12.1 bedoelde, behoudens voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de Overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Reducept wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen dan wel anderszins gebruikt.

 3. Alle tekens, logo's, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, die zich op, in of aan de Software van Reducept bevinden, mogen door Afnemer niet anders dan met toestemming van Reducept worden gewijzigd, uit of van de zaken verwijderd, nagebootst of voor andere doeleinden gebruikt. Afnemer is gehouden dit beding als derdenbeding aan zijn Afnemer op te leggen.

 4. Reducept aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, die worden veroorzaakt door zonder toestemming van Reducept in de Software aangebrachte wijzigingen.  

 

Artikel 13.   Zekerheidstelling

 

 1. Indien er voor Reducept aanleiding bestaat om te vermoeden dat Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet zal kunnen nakomen, is Afnemer verplicht om op eerste verzoek van Reducept genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake van door Reducept uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren Overeenkomsten, op een door Reducept aan te geven wijze.

 

Artikel 14.   Opschorting, ontbinding, overmacht

 

 1. Indien Afnemer op enige wijze jegens Reducept tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of-vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, is Reducept, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

 • de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling van al hetgeen Afnemer aan Reducept verschuldigd is voldoende zeker is gesteld; en/of

 • al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of

 • elke Overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd de plicht van Afnemer tot betaling voor reeds verrichte Diensten en onverlet de andere rechten van Reducept, waaronder die op schadevergoeding.

 1. In geval van verhindering van de zijde van Reducept tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Reducept gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 2. Van overmacht is sprake in geval van elke van de wil van Reducept onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en iedere andere storing in het bedrijf van Reducept of diens toeleveranciers. Van overmacht is eveneens sprake indien een toeleveranciers, van wie Reducept zaken betrekt ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst met Afnemer, in gebreke blijft met tijdelijke en/of deugdelijke levering.

 

Artikel 15.   Inschakeling derden

 

 1. Reducept is gerechtigd om namens en voor rekening van Afnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst derden in te schakelen, indien daartoe naar het oordeel van Reducept aanleiding bestaat of zulks uit de Overeenkomst voortvloeit. De kosten hiervan zullen worden doorberekend aan Afnemer conform de door Reducept verstrekte prijsopgave.

 2. Afnemer staat garant voor de kwaliteit van de zaken en Diensten van de door Afnemer ingeschakelde derden.

 

Artikel 16.   Overdracht van rechten en verplichtingen

 

 1. Afnemer mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige Overeenkomst met Reducept voortvloeien, niet aan derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reducept.

 

Artikel 17.   Privacy

 

 1. Reducept verwijst Afnemer voor de toepasselijke privacyverklaring naar de website.

 

Artikel 18.   Klachtenregeling voor Consument

 

 1. Reducept beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Binnen 14 Dagen nadat de Consument de gebreken over de uitvoering van de Overeenkomst heeft geconstateerd, dienen klachten volledig en duidelijk te worden omschreven en per e-mail te worden ingediend bij support@reducept.com.

 3. Bij Reducept ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Reducept binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Een klacht schort de verplichtingen van Reducept niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Reducept, zal Reducept naar haar keuze of de Licentiesleutel kosteloos vervangen of de prijs voor de gegeven Licentie crediteren.

 

Artikel 19.  Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle rechtsverhoudingen tussen Reducept en Afnemer, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 3. Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige Overeenkomst tussen Reducept en Afnemer alsmede van geschillen omtrent (iedere bepaling uit) deze Algemene Voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

 

Artikel 20.  Nederlandse tekst prevaleert

 

 1. In geval van een conflict tussen een vertaling en de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

 

ADDENDUM OP DE ALGEMENE (LICENTIE-) VOORWAARDEN REDUCEPT


In dit Addendum geeft Reducept B.V. aan in welke artikelen zij afwijkt van de algemene voorwaarden versie maart 2020 en op welke wijze.
 

Artikel 1.  Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afnemer: iedere rechtspersoon en Consument aan wie door Reducept een Licentie wordt

gegeven en/of Diensten worden verleend en/of VR-bril in bruikleen wordt gesteld, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtsverkrijgenden en erfgenamen;

 1. VR-bril: De virtual reality bril waar de behandeling van Reducept op staat die aan afnemer door Reducept in bruikleen ter beschikking wordt gesteld voor de duur van de licentieovereenkomst.

 

 

Artikel 4.  Licentie en VR-bril

 

 1. Reducept draagt zorg voor de programmering van Reducept op de VR-bril.

 2. De afnemer  is verantwoordelijk bij beschadiging dan wel diefstal of verlies van de VR-bril. Bij vermissing van VR-bril zal er 400-, (exclusief btw) in rekening worden gebracht bij de afnemer.

 3. Reducept regelt het vervangen van de VR-bril in geval van het niet functioneren van de VR-bril.

 4. Reparaties door toedoen van ondeugdelijk gebruik zijn voor rekening van de afnemer.

 5. Kosten voor vervanging van onderdelen bij verlies zijn voor rekening van de afnemer.

 6. Kosten die voortvloeien uit reparaties door derden zijn voor rekening van de afnemer
   

 

Artikel 5.  Offertes en Prijsopgaven

 

VR-bril

 1. De afnemer verklaart voldoende geïnformeerd te zijn over de bijdrage die verschuldigd is ter zake van Reducept en evt. aanvullende zaken.

 2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan wat vermeld is of zal worden in brochures en/of publicaties welke informatief van aard zijn, noch aan drukfouten, tarieven en/of andere informatie.

 

 

Artikel 6.   Overeenkomsten en wijzigingen

           
Abonnementendiensten

 1. Na acceptatie van de offerte zal het abonnement uiterlijk na 60 dagen ingaan voor de daarvoor afgesproken duur.

 


VR-bril

 1. Gebruik van de VR- bril kan alleen in Nederland.

 2. De termijn van bruikleen loopt parallel met de licentieovereenkomst en eindigt automatisch bij opzegging of het verstrijken ervan.

 3. De termijn van bruikleen eindigt tevens bij het overlijden van de afnemer.

 4. Bij vermissing of beschadiging van de VR-bril zullen de reparatie- of vervangingskosten in rekening worden gebracht.

 5. Bij beëindiging van de overeenkomst is de afnemer verantwoordelijk voor het inleveren van de VR-bril, controller, beschermhoes en usb kabel binnen 14 werkdagen. Dit kan via onderstaande contactgegevens.

 6. Komt afnemer of familie deze verplichting niet na, dan wordt er 400 euro (exclusief btw) in rekening gebracht.

Voor vragen, voor het inleveren van de VR-bril of als u schade wilt melden kunt u contact opnemen met: support@reducept.com of bellen naar onze customer support:  06-38943590. Kijk voor de laatste gegevens altijd op www.reducept.com

 

De VR-bril met eventueel toebehoren kunt u terugsturen naar of inleveren bij:
Reducept B.V.
t.a.v. Customer Support
Sophialaan 1A
8911AE Leeuwarden
Nederland

 

Artikel 7.           Aansprakelijkheid

 

7.1       Reducept is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een niet goed       functionerende VR-bril. Bij vermoeden van een niet functionerende VR-bril zal de cliënt dit zo snel mogelijk dit melden bij Reducept.

bottom of page